لیست دروس حوزه های علمیه سراسر کشور همراه با محدوده درسی

 

پایه اول

ردیف

عنوان

متن درس

1

صرف

بخش فارسی و عربی کتاب صرف ساده

2

نحو1

نحو مقدماتی و هدایه تا آخر و کل کتاب صمدیه(یا کل بدایه النحو)

3

احکام

تمام کتاب آموزش فقه

4

منطق1

منطق1 (مرکز) یا آشنایی با منطق شهید مطهری

5

عقاید1

از ابتدا تا پایان کتاب اصول اعتقادات

6

تجوید

از ابتدا تا پایان کتاب روانخوانی و تجوید قرآن

7

اخلاق نظری1

ترجمه تمام متن آداب المتعلمین

8

تاریخ1

فرازهایی از زندگانی پیامبر اسلام ازابتدا تا فصل24 (دفاع از حریم آزادی)

9

قرآن1

حفظ نیمه دوم جزء30 (سوره اعلی تا آخر قرآن)

 

پایه دوم

ردیف

عنوان

متن درس

1

نحو2

از اول سیوطی یاشرح ابن عقیل تا باب الفاعل+ تجزیه ترکیب نمیه اول جزء30 قرآن

2

نحو3

سیوطی یا شرح ابن عقیل از باب الفاعل تا التصریف

3

منطق2

منطق مظفر یا منطق تعلیمی از ابتدا تا صناعات خمس

4

منطق3

منطق مظفر یا منطق تعلیمی کل صناعات خمس

5

عقاید2

تمام کتاب شیعه در اسلام

6

اخلاق نظری2

از اول المراد من منیه المرید تا النوع الثالث فی آلاداب المختصه بالمعلم

7

تاریخ2

فرازهایی از زندگانی پیامبر اسلام از فصل 24 (دفاع از حریم آزادی) تا پایان کتاب

8

قرآن2

برگزیده تفسیر نمونه جلد1 سوره های فاتحه، انعام ، مائده

 

پایه سوم

ردیف

عنوان

متن درس

1

نحو4

مغنی الادیب از ابتدا باب اول تا حرف لو

2

نحو5

مغنی الادیب از حرف لو تا آخر باب اول + باب رابع

3

بلاغت

مختصر یا جواهر البلاغه تمام کتاب

4

عقاید3

آموزش عقاید (استاد مصباح) تمام کتاب

5

تجزیه و ترکیب

نیمه اول جزء 29 قرآن

6

اخلاق نظری3

المراد من منیه المرید از النوع الثالث فی آلاداب المختصه بالمعلم تا آخر کتاب

7

تاریخ3

سیره پیشوایان (استاد پیشوایی) از ابتدا تا زندگانی امام باقر(ع)

8

قرآن3

برگزیده تفسیر نمونه جلد2 سوره های اعراف، انفال، ابراهیم

 

پایه چهارم

ردیف

عنوان

متن درس

1

اصول1

اصول شهید مطهری+ الموجز تمام کتاب

2

فقه1

شرح لمعه از کتاب الطهاره تا اول کتاب الصوم

3

فقه2

شرح لمعه از کتاب الصوم تا اول کتاب المتاجر

4

عقاید4

بدایه المعارف الهیه ج1 از ابتدا تا اول الفصل الثانی عقیدتنا فی النبوه

5

نهج البلاغه1

نامه 31 نهج البلاغه(وصیت نامه) (ترجمه استاد دشتی)

6

تاریخ4

سیره پیشوایان(استاد پیشوایی) از اول زندگانی امام باقر(ع) تا اول زندگانی امام هادی(ع)

7

قرآن4

منتخب برگزیده تفسیر نمونه جلد3 سوره های مریم،طه،انبیاء،مومنون، لقمان

 

 

پایه پنجم

ردیف

عنوان

متن درس

1

اصول2

اصول فقه ج1 از ابتدا تا اجتماع امر و نهی

2

فقه3

شرح لمعه از ابتدا متاجر تا کتاب الاجاره

3

فقه4

شرح لمعه از ابتداء کتاب الاجاره تا پایان کتاب نکاح

4

عقاید5

بدایه المعارف الالهیه از عقدیتنا فی النبوه تا پایان جلد2

5

نهج البلاغه2

نهج البلاغه خطبه همام (ترجمه استاد دشتی)

6

تاریخ5

سیره پیشوایان (استاد پیشوایی) از اول زندگانی امام هادی تا پایان کتاب

7

قرآن5

منتخب برگزیده تفسیر نمونه جلد4 سوره های یس،صافات،ص،زمر،حجرات

 

پایه ششم

ردیف

عنوان

متن درس

1

اصول3

اصول الفقه از ابتدا اجتماع امر و نهی تا پایان جلد2

2

فقه5

شرح لمعه از اول کتاب الطلاق تا اول کتاب المیراث

3

فقه6

شرح لمعه از کتاب المیراث تا پایان کتاب الدیات

4

نهج البلاغه

نهج البلاغه، عهد نامه مالک اشتر (ترجمه استاد دشتی)

5

علوم قرآنی

تمام کتاب مختصر التمیهد یا آشنایی با علوم قرآنی

6

آئین نگارش

بربال قلم تمام کتاب

7

آشنایی با فلسفه

آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری بخش فلسفه

8

تاریخ6

تمام کتاب دادگستر جهان

9

علوم حدیث

تمام کتاب آشنایی با علوم حدیث

10

حکومت اسلامی

تمام کتاب حکومت اسلامی

 

 

 

پایه هفتم

ردیف

عنوان

متن درس

1

اصول

رسائل از ابتداء تا اول دلیل انسداد

2

فقه1

مکاسب از ابتدا(محرمه) تا اول النوع الخامس (مما یحرم التکسب به)

3

فقه 2

مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

4

تفسیر

جوامع الجامع ج2 سوره توبه

5

عقاید

تلخیص الالهیات(استاد سبحانی) از ابتدا کتاب تا اول نبوت

6

فلسفه

بدایه الحکمه (علامه طباطبائی) تمام کتاب

 

پایه هشتم

ردیف

عنوان

متن درس

1

اصول1

رسائل از المقصد الثالث فی الشک تا ابتدای بحث استصحاب

2

اصول 2

رسائل از ابتدای بحث استصحاب تا پایان کتاب

3

فقه3

مکاسب از (الکلام فی شروط المتعاقدین) تا شرایط العوضین

4

عقاید

تلخیص الالهیات از نبوت تا آخر کتاب

5

رجال

کلیات علم رجال (استاد سبحانی) از ابتدا تا اول مشایخ الثقات

6

تفسیر

جوامع الجامع ج2 سوره های یوسف و رعد

 

پایه نهم

ردیف

عنوان

متن درس

1

اصول

کفایه از ابتدا تا اول بحث نواهی

2

فقه4

مکاسب از ابتدا شرائط العوضین تا اول خیارات

3

فقه5

مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

4

فلسفه

نهایه الحکمه(علامه طباطبائی) از ابتدا تا پایان مرحله السابعه

5

تفسیر

المیزان جلد 13 سوره مبارکه اسراء

6

رجال

کلیات علم رجال (استاد سبحانی) از مشایخ الثقات تا آخر

 

پایه دهم

ردیف

عنوان

متن درس

1

اصول1

کفایه از ابتدای نواهی المقصد الثانی فی النواهی تا المقصد السابع اصول العملیه

2

اصول2

کفایه از المقصد السابع اصول العملیه تا پایان کتاب

3

فقه6

مکاسب از (القول فی ماهیه العیب) تا پایان کتاب خیارات

4

تفسیر

المیزان جلد 13 سوره مبارکه کهف

5

درایه

درایه (استاد سبحانی) اصول الحدیث و احکامه

6

فلسفه

نهایه الحکمه (علامه طباطبائی) از اول المرحله الثامنه تا پایان کتاب